Performans Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Performans yönetimi, işletmelerde tüm çalışanları, performansın sürekli gelişimini hedefleyen ortak amaçlarda birleştirmeyi ve amaçlara ulaşmak için gerekli planlama-ölçme-yöneltme-kontrol işlevlerini, yönetimin diğer işlevleri ile eşgüdümlü olarak yürütmeyi öngören bir yönetim biçimidir.
Yeşilova Danışmanlık;  başarı düzeyinin ölçülmesi, etkenlik, verim, verimlilik, kalite, yenilik, çalışma yaşamının kalitesi, karlılık gibi göstergeleri dikkate alarak hizmet vermektedir.
   Performans değerleme, kişiyi hangi konuda olursa olsun bir bütün olarak ele alınıp tanımlanmış olan iş ve görev tanımının birim zaman içinde ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirlemeye yönelik bir çabadır. Performans, belirli bir süreyi kapsamalı, sistematik olmalı, ölçülebilir somut sonuçları ortaya koymalı ve başarı odaklı olmalıdır.  Yani kişilerin başarısızlıklarını ve başarılarını ortaya koymalı, başarısızlığı cezalandırmak yerine başarıyı ödüllendirmelidir. Performans değerleme, çalışan ile yönetici arasında bir iletişim aracı olmalı. Üstlerince nasıl görüldüğünü anlar, varsa eksikliklerini düzeltme fırsatı bulmalıdır. Eğitim ve gelişme alanlarını belirler, kariyerini planlar, ücret ve diğer maddi beklentilerin geçerliliğini görür.
   Performans Değerlendirme Sistemi, şirketlerin çalışanların aynı hedef doğrultusunda sürekli gelişim içinde oldukları bir ortam yaratarak insan kaynaklarını kalıcı bir rekabet avantajı alanı haline getirmeye hedefleyen bir yatırımdır.
   Performans Değerlendirme Sistemi sayesinde çalışanlara  hedefler verilir, performans sürekli olarak  belli standartlar doğrultusunda takip edilir, başarılı ve gelişmesi gereken yanlar ortaya konur ve böylece gelişimin sürekliliği mümkün hale gelir.
   Performans Değerlendirme Sistemi‘ni etkin kılan, sistemin çalışanlara ve yöneticilere ortak hedefler koyması, kimse için tehdit unsuru taşımaması ve sistemde rol alan herkesin yarar sağlaması yolu ile gelişime ve yeniliğe karşı koyma eğilimi en aza indirmesidir.
İşletmenin yaşamanı sürdürebilmesi için örgüt içindeki performans ve verimlilik anlayışını yaratmak ve sürdürmek. Performans yönetiminin kontrolünü geliştirmek. Yönetimin planlama yeteneğini arttırmak. İşletmenin mevcut ve potansiyel sorunlarını erken belirleyerek gerçekleştirilen etkinliklerin sonucunu değerlendirilmek ve ilgili bilgilerin tüm düzeylere iletimini sağlamak Yeşilova Danışmanlıkolarak temel hedeflerimizdir.

  Yeşilova Danışmanlık İşletmenizde hedeflenen Performans Değerlendirme sistemini aşağıda belirtilen kriterleride göz önünde bulundurarak kurma veya yeniden yapılandırma hizmeti vermektedir.

 • Ne kadar etkin bir ölçüm sistemi kullanılırsa kullanılsın, performansın tüm yönleri ile ölçümü olanaksızdır. Değerlendirmede öznel yargılar her zaman söz konusu olabilir. Her şeyin ölçülebileceği savı da maliyet açısından her zaman uygun olmayabilir. Bu nedenle performans ölçüm sistemlerinin tam anlamıyla mükemmel olmayacağını kabul etmek gerekir.

 • İyi bir ölçüm sistemine ulaşmanın yolu deneme ve yanılmadan geçer. Kağıt üzerinde mükemmeli yakalamak mümkün değildir. Bunun için önce basit sistemlerle başlanmalı, uygulama sonuçlarına göre sistemlerin geliştirilmesine çalışmalıdır.

 • Sistem, işletmenin hem iç hem de dış çevresi ile ilgili performans durumları hakkında bilgi vermelidir. 

 • Sistem, işletmenin mevcut durumunda gelişmeyi sağlayan bir güdü yaratmalıdır. Yöneticilerin davranışlarını, karar almalarını yönlendirici olmalı, yönetim sürecinde amaçlar ve işlevler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmelidir. Ölçüm sonuçları sadece ilgili yöneticilerle değil, etkinlikleri gerçekleştiren çalışanlara da iletilerek başarılarını öğrenme ve kendilerini düzeltme olanağı sağlanmalıdır. 
 •        
  Sistem, yanlış anlamaya ya da önemli konuları gözden kaçırmaya neden olabilecek kadar fazla ya da az bilgi içermemelidir. 

 • Sistem, sağladığı bilgiyi kullanacaklar tarafından kolayca anlaşılabilir ve kabul edilebilir olmalıdır.  Aynı koşul ölçülenler için de geçerlidir. Bunun için tüm ilgili yanların sistem ve tasarımına ve uygulamalarına katılmaları sağlanmalıdır. Katılım düzeyi nicel ve nitel olarak arttıkça onaylama ve destek de o derecede büyür. Onaylama performans geliştirme amacı için temel koşuldur.

 • Sistem, ortaya koyacağı ters ya da beklenmeyen sonuçlar karşısında savunma ve karşı savları çürütebilme gücüne sahip olmalıdır. 

 • Sistem, bilgiyi zamanında sağlamalı, bilginin sunuluşu ile gerekli kararların alınması ve uygulanması arasında yeterli zamanı vakit geçmiş olmadan verebilmelidir. Bunu için ölçüm sistemleri, düzenli ve sürekli bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 • Sistem, performanslardaki değişmeleri gerçekçi olarak belirleyecek bir yapıda olmalıdır. Seçilen göstergeler gerçekten ölçülmek istenen performans alanlarına uygun olmalıdır. Göstergelerin çoğu, verimlilik göstergeleri gibi kısmi ölçümlere olanak verirler. Bu da olayların tek yönlü değerlendirilmesine yol açar. Bu nedenle ya çok çeşit göstergeler bütünleşik bir yapıda kullanılmalı ya da toplam performans ölçüm yöntemleri kullanılmalıdır.

 • Ölçümlerde çok fazla kesinlik aranması sistemi zorlayabilir. Ortalama değerlerle çalışmak da kimi zaman önemli gelişmelerin gözden kaçmasına neden olabilir. Ölçümlerde bu iki uç arasında uygun bir yer seçilmesi gerekir. 

 • Ölçüm sistemleri iç ve dış koşullardaki değişmelere duyarlı, esnek ve dinamik bir yapı taşımalıdır. Yarınların sorunun , dünün yöntemleriyle çözümlenemeyeceği bilinmeli, sistem sürekli denetlenmelidir. Sistemde kısmi düzeltmelere gidilmesi yerine örgütün değişen koşullarına uygun yeni ölçüm sistemleri geliştirilmelidir.

 • Bir performans ölçüm sisteminde önemli bir koşul da tanım birliğidir. Sistemin ilettiği bilgiler iç ve dış çevrede aynı biçimde algılanmalı ve yorumlanmalıdır. 

 • Sistem olduğunca basit tutulmalı, ölçüm, kayıt ve analizlerde işletmenin mevcut olanaklarından mümkün olduğunca yararlanılmalıdır. Ölçümlerle veri sağlamanın gerektirdiği çaba, zaman ve para, bu verilerin geçerliliği ve yararları ile karşılaştırılabilir olmalıdır.

 •  Etken bir ölçüm sisteminde “analiz biriminin” tanımı çok önemlidir. Ölçümü yapılacak birimin sınırları belirlenmiş olmalıdır. Ölçümlerde uygun tekniklerin ve ölçütlerin seçilebilmesi bu koşul altında mümkün olabilir.
Test

Form Gönderimi

Tamam